Wild Iris

A wild iris, high in the Sandia mountains.