the graveyard at the old Santa Rosa de Lima chapel

The graveyard in front of the old Santa Rosa de Lima church in — where else? — Santa Rosa.